Regulamin


§1. Podmiot odpowiedzialny
1. Produkty i usługi na stronie internetowej www.kurs.uxja.pl sprzedawane są przez Roberta Ziobrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MnM Goods Robert Ziobrowski, ul. Jesionowa 47/40, 50-504 Wrocław, NIP 7471904199, REGON 366979960.

§2. Definicje
1. Sprzedający - Podmiot odpowiedzialny został zdefiniowany w §1 tego Regulaminu,
2. Kupujący - osoba fizyczna, dokonująca zakupu na stronie w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,
3. Strona - strona internetowa, dostępna pod adresem www.uxja.pl lub www.kurs.uxja.pl,
4. Kurs - usługa szkoleniowa, rozumiana jako zdalny i ograniczony dostęp do treści cyfrowej, której twórcą oraz posiadaczem wszelkich praw, do wskazanej treści jest Sprzedający.
5. Regulamin - niniejszy Regulamin, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.uxja.pl/regulamin.
6. Operator Płatności - firmą pośredniczącą w procesie płatności za Kurs jest PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495

§3. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony w stosunku do odwiedzających ją osób oraz definiuje prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego.
2. Na stronie Sprzedający oferuje możliwość zakupienia Kursu, który strona Kupująca może zakupić, jednocześnie nabywając możliwość świadczenia usługi przez Sprzedającego, polegającej na przyznaniu Kupującemu dostępu do Kursu, określonego w Regulaminie jako materiały i treści cyfrowe, za pośrednictwem Strony. 3. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
4. Zakazuje się dostarczania przez stronę Kupującą treści o charakterze bezprawnym, gorszącym, bądź oprogramowania posiadającego znamiona złośliwych skryptów w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

§4. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Na Stronie strona Sprzedająca świadczy na rzecz strony Kupującej usługi drogą elektroniczną w formie płatnej.
2. Aby za pośrednictwem Strony dokonać zakupu w postaci nabycia usługi, rozumianej jako dostęp do materiałów w formie cyfrowej, wymaga się od Kupującego posiadania komputera ze standardowym systemem operacyjnym, który dysponuje dostępem do Internetu, poczty internetowej (rozumiane jako posiadanie dostępu do aktywnego adresu e-mail) oraz posiada możliwość obsługi standardowej przeglądarki internetowej.
3. Do poprawnego korzystania z Kursu wymagane jest od Kupującego, aby jego komputer lub inne urządzenia spełniały konkretne warunki techniczne, czyli posiadały standardowy system operacyjny, który dysponuje dostępem do Internetu, poczty internetowej (rozumiane jako posiadanie dostępu do aktywnego adresu e-mail), możliwością odtwarzania materiałów wideo i przeglądania plików cyfrowych w formacie .pdf, .png bądź innym, który jest wymagany do wykonania czynności opisywanych na poszczególnych materiałach wideo oraz posiada możliwość obsługi standardowej przeglądarki internetowej. Dodatkowo od strony Kupującej wymaga się, aby posiadany komputer lub inne urządzenie posiadało dostęp do aplikacji Miro, UXPin oraz Figma, które są prezentowane i używane w oferowanym Kursie.
4. Poprawność działania oferowanych usług jest sprawdzana na systemie Windows oraz Mac OS X w przeglądarkach Chrome i Safari. Sprawność działania na innych systemach lub przeglądarkach nie jest gwarantowana i nie podlega procesowi reklamacyjnemu.

§5. Zamówienia
1. Aby rozpocząć proces zakupowy Kursu należy kliknąć na Stronie w przycisk “Zamów” lub “Zamów kurs już teraz”. Po kliknięciu we wspomniany przycisk Kupujący zostanie przeniesiony do formularza zamówienia, gdzie należy podać wszystkie niezbędne dane, potrzebne do realizacji zamówienia. Aby zakończyć wypełnianie formularza i przejść do płatności, należy kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę przez PayU”.
2. W celu dokonania zakupu wymagane jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
3. Po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę przez PayU”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności, gdzie postępując zgodnie z instrukcjami należy dokonać zapłaty za Kurs.
4. Jeżeli Kupującemu uda się skutecznie dokonać płatności, zostanie on przeniesiony na stronę potwierdzającą zakup Kursu. W tym momencie zawarta zostaje umowa pomiędzy Kupującym i Sprzedającym o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
5. Potwierdzeniem dokonania zakupu przez Kupującego jest informacja, zawarta w wiadomości e-mail, wysłanej do Kupującego po opłaceniu zamówienia.
6. Do każdego zakupu, zakończonego skuteczną płatnością, dołączana jest faktura zakupu, wysyłana za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres, który został wskazany przez Kupującego w formularzu zakupowym.
7. Po dokonaniu zakupu, zakończonego skuteczna płatnością, Kupujący otrzymuje dostęp do Kursu na czas nieokreślony.

§6. Zasady korzystania i prawa autorskie
1. Dane dostępu do zakupionego Kursu zostaną automatycznie wysłane do Kupującego po zatwierdzeniu przez Operatora Płatności, iż proces płatności został zakończony sukcesem.
2. Sprzedający zobowiązuje się wysłać dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres, który został wskazany przez Kupującego w formularzu zakupowym.
3. Kupujący po otrzymaniu danych dostępowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jednocześnie otrzymuje możliwość zalogowania się do panelu użytkownika Kursu, gdzie zyskuje dostęp do wszelkich materiałów i treści cyfrowych, stanowiących części składowe zakupionego Kursu.
4. Do poprawnego korzystania z Kursu poprzez zalogowanie się do panelu użytkownika Kursu wymagane jest połączenie z Internetem.
5. Wszelkie materiały udostępnione na stronie są chronione prawem autorskim i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie te względem oferowanego Kursu przysługują tylko i wyłącznie Sprzedającemu.
6. Dodatkowo Sprzedający poucza Kupującego, iż bez wiedzy i zgody autora, nie wolno kopiować, udostępniać, rozpowszechniać lub przetwarzać dostępnych materiałów. Wszelkie próby łamania postanowień niniejszego punku mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§7. Zasady odstąpienia od umowy
1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Chwila rozpoczęcia świadczenia usługi następuje w momencie doręczenie Kupującemu przez Sprzedającego wiadomości e-mail z danymi dostępu do materiałów i treści cyfrowych, natomiast w przypadku Kursu oferowanego przez Sprzedającego na Stronie, z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z treści kursu przez Kupującego.
4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@uxja.pl, bądź listownie na adres pod którym Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Aby Sprzedający mógł dokonać zwrotu płatności wymaga się od Kupującego podania danych rachunku bankowego (tj. Numeru rachunku i danych posiadacza wskazanego konta), na który to Sprzedający dokona zwrotu należności.

§8. Odpowiedzialność Sprzedającego
1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, za sprzedany Kurs, jeżeli posiada on wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając mu wiadomość e-mail na adres kontakt@uxja.pl.
5. Składając reklamację Kupujący powinien zawrzeć w niej dane, umożliwiające identyfikację Kupującego oraz żądania związane z reklamacją. W momencie, gdy otrzymana reklamacja nie będzie zawierała wspomnianych wcześniej danych Sprzedający wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem uznania reklamacji za nieważną.
6. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji na adres e-mail, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

§10. Polityka prywatności
1. Wszystkie dane pozyskane od osób korzystających ze Strony chronione są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegóły przetwarzania i zachowania prywatności opisane są na stronie Polityka Prywatności, dostępnej pod adresem: https://uxja.pl/polityka.
2. Akceptując ten Regulamin Kupujący akceptuje jednocześnie Politykę Prywatności, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§11. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych.
2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu obowiązywać będzie wersja Regulaminu, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
3. Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 23.11.2020r.